RUJAI

RUJAI : เครื่องเพาะปลูกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างพืชและมนุษย์ ร่วมกับระบบผู้ ช่วยผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และธรรมชาติ โดยใช้ตัวรับรู้วัดค่าต่าง ๆ เช่น ความชื้น ความเข้มแสง อุณหภูมิ แร่ธาตุอาหารในดิน การรับรู้สัมผัส ซึ่งควบคุมผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเครื่องเพาะปลูกอัจฉริยะและระบบผู้ช่วยจะทำงานเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างพืชและผู้ใช้ทำให้ ผู้ใช้สามารถดูแลพืชที่ปลูกได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของระบบปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่ได้รับประโยชน์ จากระบบผู้ช่วยในเวลาเดียวกัน

VAR

VAR : ระบบศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล เป็นงานวิจัยระบบศูนย์กลางการ ซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล(VAR) โดย ระบบจะเป็นคนกลางในการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเป็นได้ทั้งผู้ขายขยะรีไซเคิล และผู้ซื้อขยะรีไซเคิลทั้งนี้ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลสถานที่สำหรับการค้นหาผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ท่านอื่น และสามารถแนะนำยานพาหานะในการขนส่งขยะอย่างชาญฉลาด แนะนำระยะทางการขนส่ง ของผู้ซื้อด้วยอัลกอริทึม Traveling Salesman Problems (TSP) ทั้งนี้ผู้ขายและผู้ซื้อขยะรีไซเคิล สามารถติดต่อการซื้อ-ขายได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ขายในการขายขยะได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวผู้ขายเอง และส่งผลต่อผู้ซื้อในการหาขยะรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เช่นกัน นอกจากนี้ ยังช่วยจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาแยกขยะ และเห็นถึงมูลค่าของขยะมากขึ้น ลดปริมาณขยะที่ทิ้งรวมกัน ในประเทศ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

INTERATIVE LASER PIANO

INTERATIVE LASER PIANO : เป็นผลงานที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม มัลติมีเดีย ฯ มาพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีโดยใช้ลำแสงเลเซอร์เป็นตัวจับค่าซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโนเพื่อส่งค่าที่ได้ไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ราซเบอรรี่พายในการแสดงผลในรูปแบบเสียง โดยได้จัดแสดง ในงานต่าง ๆ

MONOPOLY GAME WITH REAL DICE

MONOPOLY GAME WITH REAL DICE : เป็นผลงานที่ใช้ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ในการทำหน้าที่ในการตรวจจับจำนวนแต้มของลูกเต๋าเพื่อใช้ สำหรับทอย และเดินในเกมเศรษฐี ซึ่งแสดงผลลงบนกระดานด้วย โปรเจกเตอร์โดยผู้เล่นสามารถใช้ลูก เต๋าที่ เตรียมใว้ เพื่อทอยแต้มและใช้มือโบกไปมาเพื่อเลือกตัวเลือก ต่างๆได้โดยตรง โปรเจกเตอร์จะถูกติดไว้เหนือฉากกระดาน ซึ่ง ถูกวางไว้บนโครงเหล็กสูง และติดกล้องเว็บแคม ไว้สำหรับจับภาพลูกเต๋า โดยส่งภาพไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับบน OpenCV ซึ่งทำการนับจุดสีดำภายในกรอบของ ลูกเต๋า และส่งค่าแต้มลูกเต๋าไปยังเกมเศรษฐีที่พัฒนาโดยใช้ Unity โดยเกมเศรษฐีนี้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนในคณะ วิศวกรรมศาลตร์วิชาต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ที่เช้ามา เยี่ยมชมใต้ทั้งความลนุกสนาน และมองภาพรวมของ การเรียนคณะวิศวกรรม ใต้ผ่าน ทางเกม

UOONJAI

UOONJAI : แอพพลิเคชัน ที่สามารถหาอู่ บริการต่างๆของรถยนต์ ประกันภัย แม้แต่เหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถใช้ในการเรียกประกันภัย/รถลาก

RHYTHM TAPPING GAME

RHYTHM TAPPING GAME : เป็นผลงานที่ออกแบบเป็นเกมที่ผู้เล่นฟังเพลง และตี กับแปันกดตามจังหวะสัญญาณไฟโดย ทำการออกแบบเกมในโปรแกรม Unity และทำการ สั่งการจังหวะไฟ ไปยังไมโครคอนโทรเลอร์อาดุยโน และทำการรับค่าการตีจากผู้เล่นด้วย Piezo ที่ติดไว้ กับปุ่มอะคริลิคขนาด ใหญ่ เพื่อนำมาประมวลผลนับ คะแนนต่อไปสำหรับการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วงจรควบคุมการหรี่ หลอด LED และวงจรอ่านค่าจาก Piezoelectric sensor ที่รับค่าการตีจากผู้เล่น โดยทำการออกแบบวงจร สำหรับควบคุมการหรี่หลอด LED ของทั้ง 7 แป้น แบ่งเป็นแป้นละ 2 ชุด ต่อเข้ากับบอร์ดควบคุมอาคุยโน ที่สื่อสารกับเกมบน คอมพิวเตอร์ผ่านทาง Serial Port โดยตัวเกมออก แบบให้อ่านค่าโน้ตตัวต่าง ๆ ที่บันทึก ไว้ในไฟล์เพลง และสั่งการให้อาคุยโนแสดงผลทางหลอด LED

Precal

Precal : ระบบ Precal สำหรับการทดสอบความสามารถของนักศึกษาทางด้าน Calculus โดยมีการเก็บข้อมูลของนักศึกษา แบบทดสอบ รวมถึงแสดงถึงผลคะแนนสรุป

BANGKOK UNIVERSITY’S PRESENTATION

BANGKOK UNIVERSITY’S PRESENTATION :เป็นส่วนหนึ่งในทีมกราฟิก ของการผลิตสื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มาตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย ด้วยเทคนิคโปรเจกชั่นแมพปิ้ง โดยความร่วมมือของคณะวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดย บทสำหรับการนำเสนอเขียนโดยคณะนิเทศศาสตร์ออกแบบฉากโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบ กราฟิกและอนิเมชั่นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

EMC

The Development of Web Application with Responsive Design for Education Improvement to Measure Creativity (EMC) : จุดประสงค์ของระบบ EPM คือการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพราะ ความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความคิดใหม่ๆที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานและองค์กรไปจนถึงประเทศชาติได้ ไม่ว่าจะสายอาชีพไหน ก็ตาม แต่การที่เราจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เราจำเป็นที่จะต้องหาวิธีวัดระดับความ คิดสร้างสรรค์ให้ได้เสียก่อน เราจึงได้ทำการศึกษาแบบทดสอบแบบวัดความสร้างสรรค์ต่างๆ ในอดีต เพื่อหาแบบทดสอบที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

Drive D Ver

Drive D Ver : เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงแผนผังลานจอดรถโดยเราได้ทำการผลิตอุปกรณ์ตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาจอดในช่องจอดรถ โดยหน้าตาเมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันแล้วหน้าแรกตัวแอปเคพลิเคชันจะให้ผู้ใช้ทำการเลือกพื้นที่ เมื่อทำการเลือกพื้นที่ได้แล้ว แอปเลิเคชัน จะพามายังหน้าแผนผังลานจอดรถเพื่อทำ การตรวจเช็คว่าที่จอดรอดจุดไหนวาง ถ้าว่าง จะแสดงเป็นสีเขียว ถ้าไม่ว่างจะแสดงเป็นสีแดง