RUJAI

RUJAI : เครื่องเพาะปลูกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างพืชและมนุษย์ ร่วมกับระบบผู้ ช่วยผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และธรรมชาติ โดยใช้ตัวรับรู้วัดค่าต่าง ๆ เช่น ความชื้น ความเข้มแสง อุณหภูมิ แร่ธาตุอาหารในดิน การรับรู้สัมผัส ซึ่งควบคุมผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเครื่องเพาะปลูกอัจฉริยะและระบบผู้ช่วยจะทำงานเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างพืชและผู้ใช้ทำให้ ผู้ใช้สามารถดูแลพืชที่ปลูกได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของระบบปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่ได้รับประโยชน์ จากระบบผู้ช่วยในเวลาเดียวกัน

Leave a Reply