VAR

VAR : ระบบศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล เป็นงานวิจัยระบบศูนย์กลางการ ซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล(VAR) โดย ระบบจะเป็นคนกลางในการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเป็นได้ทั้งผู้ขายขยะรีไซเคิล และผู้ซื้อขยะรีไซเคิลทั้งนี้ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลสถานที่สำหรับการค้นหาผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ท่านอื่น และสามารถแนะนำยานพาหานะในการขนส่งขยะอย่างชาญฉลาด แนะนำระยะทางการขนส่ง ของผู้ซื้อด้วยอัลกอริทึม Traveling Salesman Problems (TSP) ทั้งนี้ผู้ขายและผู้ซื้อขยะรีไซเคิล สามารถติดต่อการซื้อ-ขายได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ขายในการขายขยะได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวผู้ขายเอง และส่งผลต่อผู้ซื้อในการหาขยะรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เช่นกัน นอกจากนี้ ยังช่วยจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาแยกขยะ และเห็นถึงมูลค่าของขยะมากขึ้น ลดปริมาณขยะที่ทิ้งรวมกัน ในประเทศ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

Leave a Reply