INTERATIVE LASER PIANO

INTERATIVE LASER PIANO : เป็นผลงานที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม มัลติมีเดีย ฯ มาพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีโดยใช้ลำแสงเลเซอร์เป็นตัวจับค่าซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ อาดุยโนเพื่อส่งค่าที่ได้ไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ราซเบอรรี่พายในการแสดงผลในรูปแบบเสียง โดยได้จัดแสดง ในงานต่าง ๆ

Leave a Reply