Precal

Precal : ระบบ Precal สำหรับการทดสอบความสามารถของนักศึกษาทางด้าน Calculus โดยมีการเก็บข้อมูลของนักศึกษา แบบทดสอบ รวมถึงแสดงถึงผลคะแนนสรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *