Drive D Ver

Drive D Ver : เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงแผนผังลานจอดรถโดยเราได้ทำการผลิตอุปกรณ์ตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาจอดในช่องจอดรถ โดยหน้าตาเมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันแล้วหน้าแรกตัวแอปเคพลิเคชันจะให้ผู้ใช้ทำการเลือกพื้นที่ เมื่อทำการเลือกพื้นที่ได้แล้ว แอปเลิเคชัน จะพามายังหน้าแผนผังลานจอดรถเพื่อทำ การตรวจเช็คว่าที่จอดรอดจุดไหนวาง ถ้าว่าง จะแสดงเป็นสีเขียว ถ้าไม่ว่างจะแสดงเป็นสีแดง

Leave a Reply